DE VERGELIJKING / THE COMPARISON

"COMPARISON IS THE THIEF OF JOY"

Theodore roosevelt.

Fototentoonstelling "De Vergelijking"
AFGELOPEN
 

INTRODUCTIE: 

Hebben wij niet allemaal wel eens de neiging om anderen te vergelijken met iets of
iemand? Hoe iemand eruit ziet, hoe iemand klinkt, hoe iemand beweegt, je kan het zo gek niet bedenken of er zit al een oordeel klaar. We zeggen het daarom niet altijd luidop maar we denken het wel.
Maar wat als we die vergelijking eens voor onszèlf zouden maken?
Zo ontstond bij mij het idee om deze vraag te stellen aan wildvreemde mensen.
Dit resulteerde in zeer intense persoonlijke gesprekken. Daarbij viel op dat er meestal ver in het verleden werd teruggegaan en dat wat we hebben meegemaakt of nog steeds meemaken ons vormt tot wie we nu zijn en hoe wij over onszelf denken.


Don't we all tend to compare others to something or someone ? We compare someone's appearance, the way they walk, how someone talks,... we judge quickly but don't always say it out loud. But what if we made that comparison for ourselves ? That's how I got the idea to ask this question to complete strangers. This resulted in very intense personal conversations. I noticed that people were digging deep into their past. What we have experienced or are still experiencing shapes us into who we are today and how we think about ourselves.WEERSPIEGELING

Stilstaan bij het verleden. De golven in het water die de reflecties zijn van het verleden. Stromend water komt altijd terug zoals ook de herinneringen als je naar jezelf kijkt in de reflectie van het water...


REFLECTION

Dwell on the past. The waves in the water that are the reflections of the past. Running water always returns as do memories if you look at yourself in the reflection of the water...


WALNOOT

Bij het breken van de harde buitenkant zie je de vrucht, de vrucht die de hersenen zijn. De vrucht die jou wijsheid geeft, die jou veelzijdig maakt, die jou intelligent maakt, maar die jou ook koppig en moeilijk bereikbaar maakt, die jou stil maakt...


WALNUT

When breaking the shell you find the fruit, the fruit that are the brains.The fruit that gives you wisdom, that makes you versatile, that makes you intelligent, but also makes you stubborn and difficult to reach, that makes you silent...


VERVELLEN

De huid zo fragiel en vol geschiedenis. Alles wat je meemaakt is af te lezen. Krassen, pijn, littekens. De oude huid van je afschudden. Ook al scheur je er zelf de stukken uit die je niet meer wilt besef je dat de volgende laag het zelfde draagt...


SHEDDING SKIN

The skin so fragile and full of history. Everything you experience can be read. Scratches, Pain, Scars. Shaking off the old skin. Even if you tear out the pieces yourself that you no longer want you realize the next layer wears the same...


POËZIE

Kunnen vluchten in poëzie. De breekbaarheid kunnen van je afschrijven.Tijd heelt geen wonden, schrijven wel.

" Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt." Wijlen Jeroen Brouwers.


POETRY

To escape in poetry. Writing off the fragility. Time doesn't heal wounds, writing does.

"Nothing exists that does not touch something else." The late Jeroen Brouwers.


ONAFGEWERKT SCULPTUUR

Vastgeroest voelt als een veilige plaats. De twijfel, het vasthouden aan het materiële, Bang voor wantrouwen, vasthouden aan structuur. Geen besef hebben dat het leven pas begint aan het einde van de comfort zone. Alles lijkt of blijft onafgewerkt...


UNFINISCHED SCULPTURE

Rusted down feels like a safe place. The doubt, clinging to the material, afraid of mistrust,stick to structure. Not realizing that life only starts at the end of the comfort zone. Everything seems or remains unfinished...


KRACHT IN ONTWIKKELING

Tijdens de spirituele zoektocht onzeker zijn, alles overdenken en gevoelig zijn voor wat het leven brengt. Door meditatie en zelfobservatie ontdek je de kracht in jezelf. Het gevoel van beoordeeld worden over jouw levensstijl is een stimulans om een mooi mens te zijn, zoals een lotusbloem in de modder groeit, groei jij door al deze negatieve energie om te zetten in positieve energie...


GROWING POWER

Being insecure during the spiritual quest, overthinking everything and being sensitive to what life brings. Through meditation and self-observation you discover the power within yourself. The feeling of being judged about your lifestyle is an incentive to be a beautiful person. Just as a lotus flower grows in the mud so do you grow by changing all this negative energy Into positive energy...


KIEMEN VAN ZAAD

Elk einde draagt het zaad van een nieuw begin...


GERMINATION OF SEED

Every ending bears the seed of a new beginning...


KAT(achtig)

Tegenstellingen die eenheid vormen in een mens. Heel hard maar tegelijk o zo heel breekbaar. Graag leven in een andere wereld maar tegelijk verlatingsangst hebben.jezelf veranderen, nooit. Alhoewel terug contradictorisch een panter een zeer groot aanpassingsvermogen bezit. Daarentegen het talent bezitten iedereen te aanvaarden zoals ze zijn.Een overlever die zijn plan trekt maar nooit alleen.Iets gevonden hebben betekent dat de angst om het te verliezen kan beginnen...

"het hart alleen verenigt tegenstellingen en laat het onverenigbare samen toe."

Jean de la Bruyère

1645-1696


CAT(like)

Opposites that form a unity in a person. Very tough but oh so very fragile. Wanting to live in another world but at the same time having separation anxiety.  Never change yourself although, again contradictory, a panther has a very great adaptability. On the other hand, having the talent to accept everyone as they are. A survivor but never alone. Having found something means the fear of losing it can begin...

"the heart alone unites opposites and allows the incompatible together."

Jean de la Bruyere

1645-1696


ESCAPISME

een vlucht... weg van de realiteit, ontsnappen aan alle verwachtingen, verlangen om de gewoonte te doorbreken even iemand anders kunnen zijn, en toch, heimwee, terugkeren, schizofreen door keuze...


ESCAPISM

a flight... away from reality, escape all expectations, desire to break the habit, could be someone else still, homesickness, returning, schizophrenic by choice...


DE ZOMER VAN VIVALDI

Een overdosis allegro...


SUMMER BY VIVALDI

An overdose of allegro...


DE ZEE

Dat gevoel dat je een kind van de zee bent. Stormachtig onbevreesd en voor niets terugdeinzend mannelijk of windstil rustig vrouwelijk als rosé wijn, bloemen of met nagellak opgemaakt. Zich aanpassend naar de wensen van buitenaf, de stroom volgend. Een eigen weg zoeken via een rivier na stormen te hebben getrotseerd. Een strandwandeling die kan leiden tot geluk en nieuwe avonturen weg van jaloezie, stereotypes, relatiebreuken en zich in de steek gelaten voelen. Een weg die leidt naar emotioneel worden door ouder te worden, vertrouwen winnen, rust te vinden in hectische situaties, beseffende dat je verre verleden zich ook aan de zee bevond. De zee, van troebel water waar je jezelf door stuntelde naar helder water die heelt waar je je plaats vindt, de nodige rust...


THE SEA

That feeling of being a child of the sea. Stormy fearless, not giving away to nothing, masculine or windless quiet feminine like rosé wine, flowers or with painted nails. Adapting to the wishes from outside, going with the flow. Finding your own way like a river after braving storms. A walk on the beach leading to happiness and new adventures away from jealousy, stereotypes, breakups and feeling abandoned. A road that leads to getting emotional with aging, trust winning, finding peace in hectic situations, realizing that your distant past was also on the sea. The sea of cloudy water through which you stumbled to clear water that heals, where you find your place, the necessary peace...